Pracodawcy Pomorza wraz z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., bConnect Business Development, Iddeni i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni, serdecznie zapraszają na konferencję polsko-afrykańską pt. Business Beyond Borders – Destination Africa.

Konferencja będzie drugim tego rodzaju wydarzeniem biznesowym na Pomorzu skupionym na rynku afrykańskim. Poświęcona zostanie w głównej mierze krajom Afryki Północnej oraz subsaharyjskiej. Przybliży pomorskim przedsiębiorcom ten rynek pod kątem biznesowym oraz stworzy realne możliwości handlowe dla wszystkich uczestniczących stron, poszerzając wiedzę uczestników m.in. w zakresie uwarunkowań kulturowych i gospodarczo-politycznych (również trendów geopolitycznych), zagadnień prawno-ekonomicznych oraz inwestycyjnych.

Ponadto konferencja umożliwi indywidualne spotkania z potencjalnymi partnerami handlowymi, a także prezentację własnej działalności.

Patronat honorowy nad konferencją przyjął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. 

Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zgłoszenie uczestnictwa przez formularz znajdujący się poniżej.

 

KIEDY I GDZIE?

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
5 marca 2020 r., godz. 9:30 

 

PROGRAM KONFERENCJI

9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

   
10:00 - 10:10

Powitanie gości

   
10:10 - 10:20

Wstęp do konferencji

   
10:20 – 10:30 Skorzystaj ze wsparcia w Pomorskim Brokerze Eksportowym w 2020 roku
   
10:30 - 10:40

Kenia i jej potencjał handlowy - film video PAIH

   
10:40 – 11:00

Success story The Piano House Group

Bartosz Rapp, CEO The Piano House

Czy dobra luksusowe z Polski mają szansę zaistnieć na rynku afrykańskim?

   

11:00 – 11:40

Panel dyskusyjny z ekspertami

Jak postawić pierwsze kroki w Afryce?

Paneliści:

Katarzyna Reda, Konsultant ds. rynków Afryki Subsaharyjskiej PAIH

Artur Jadeszko, Prezes ATC Cargo

Piotr Maciaszek, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE Grupa PFR

Beata Gładysz, Lumia Holding

Bartosz Rapp, CEO The Piano House Group

   
11:40 - 12:00 Przerwa
   

12:00 - 12:20

Wybrzeże Kości Słoniowej jego potencjał handlowy

Mr. Pierre Kadio, Special Advisor to the Minister of Animals and Feshery Resources

Mr. Yao Elie, Agro analyst, former Special Advisor to the interior  Ministry 

   
12:20 - 12:40

Success story Etno Cafe

Łukasz Mrowiński, CEO Etno café

Zapach afrykańskiej kawy

   

12:40 – 13:00

Afryka w praktyce

Artur Jadeszko, Prezes ATC Cargo

Praktyczne aspekty wysyłek towaru do Afryki – doświadczenia firmy ATC Cargo 

   
13:00 – 13:40 Panel dyskusyjny z ekspertami
 

Czy różnice kulturowe, językowe oraz religijne przeszkadzają w odniesieniu sukcesu w Afryce?

Paneliści:

Mateusz Bonca, Al Akhawayn University w Maroku
Łukasz Mrowinski, CEO ETNO Caffee  

Anna Masłoń Oracz - Assiatnt Professor SGH, Holder of Jean Monnet Module AFROEU 

M. El Yacoubi El Idrissi, CEO LinkNeed

Jarosław Popis, Dyrektor Handlowy NAVIMOR INTERNATIONAL COM 

Cezary Maciołek, CEO Grupa Progress 

   

13:40 – 14:00

Success story FEERUM + KUKE

Piotr Wielesik, Członek Zarządu Feerum SA

Piotr Maciaszek, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej

   
14:00 – 14:30 Zakończenie konferencji, lunch

 

Program konferencji może ulec zmianie

 

ORGANIZATORZY

pp logo pp   logo arp wieksza rozdzielczosc    pbe logo wybrane ok 04 jpg   ppnt logo
    logo bconnect v1 standard   16808486 1210718515708607 1643336733 n    

 

PROJEKT WSPIERAJĄCY

Projekt Afr

 

PATRONAT

patronat honorowy marszalek wojewodztwa pomorskiego poziom prawa rgb only for web 2012

 

ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 2.03.2020 r. do godziny 12:00

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Ulotka konferencji do pobrania.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Adres siedziby:


 

Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Inne, jakie?
automatyka, elektronika, mechanika, maszyny, urządzenia budowlana, wykończeniowa IT/ICT jubilerska, bursztynnicza kosmetyczna meble, wyposażenie wnętrz medycyna, farmaceutyka, biotechnologia, usługi prozdrowotne morska, stoczniowa, offshore, jachty odzieżowa, obuwnicza chemiczna, petrochemiczna spożywcza transport, spedycja, logistyka usługi doradcze, reklamowe, finansowe, prawne itp. inne, jakie?
Tak Nie
Tak Nie

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:
1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, seminaria itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
6. w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.