Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z województwa pomorskiego do udziału misji gospodarczej do Chin. Misja adresowana jest do przedsiębiorców z branż: stoczniowej, spożywczej i chemicznej.
 
Misja rozpocznie się w Pekinie otwarciem Biura Pomorskiego w Chinach. Przedsiębiorcy wezmą udział w spotkaniach B2B, wizytach studyjnych oraz seminarium gospodarczym. Następnie uczestnicy misji udadzą się do  Qingdao – drugiego największego portu w Chinach, ośrodka przemysłowego
i biznesowego.

Łączny szacowany koszt kwalifikowany udziału w Misji przypadający na jednego Uczestnika wyjazdu wynosi 20 000,00 PLN z czego wkład własny firmy wyniesie:

 • 3 000,00 PLN – przy dofinansowaniu 85% z pomocy de minimis
 • 10 000,00 PLN – przy dofinansowaniu 50% z pomocy publicznej na targi.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem  we wspólnym wyjeździe na misję prosimy o wypełnienie poniższego Formularza zgłoszeniowego oraz o przesłanie wypełnionych i podpisanych skanów załączników na adres e-mail: anna.jafra@arp.gda.pl

Zgłoszenia do 09 października 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela: Anna Jafra, e-mail: anna.jafra@arp.gda.pl,Tel. 58 32 33 235

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
do udziału w misji gospodarczej do Chin w terminie 18 – 24 listopada 2017 r.

organizowanych w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3: Aktywność eksportowa. Nr umowy: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00

Dane firmy

Nazwa firmy:*
NIP:*
Adres siedziby firmy (kolejno ulica i nr domu, kod pocztowy, miejscowość):*
Adres www:*
Obszar działalności:*
PKD głównej działalności:*
Wielkość przedsiębiorstwa:*
Czy firma podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki europejskie? *

Dane osoby wypełniającej formularz

Imię i nazwisko:*
Telefon:*
Adres e-mail:*

Opis firmy:

Proszę opisać w jaki sposób działalność firmy, oferowane produkty/usługi zgodne są z branżami, do których adresowana jest misja? (max 500 znaków)*
Czy firma posiada potencjał kadrowy umożliwiający samodzielną prezentację oferty firmy w trakcie spotkań z potencjalnymi partnerami zagranicznymi podczas wyjazdu? Proszę opisać jakie osoby będą reprezentować firmę i w jakim stopniu znają języki obce (max 500 znaków)*
Czy firma posiada materiały informacyjne o działalności firmy i oferowanych produktach/usługach w języku angielskim? *
W jaki sposób firma zaprezentuje swoją ofertę potencjalnym klientom na spotkaniach podczas misji? (Należy opisać sposób prezentacji produktu/usługi podczas misji)*
Czy firma prowadziła działalność eksportową do Chin? *
Czy firma uczestniczyła w targach, misjach, innych wydarzeniach gospodarczych? (Należy podać ile razy i w jakich targach, misjach, wydarzeniach gospodarczych firma brała udział):*
Czy firma skorzystała z usług Brokera eksportowego i posiada rekomendację do udziału w misji? *
Czy firma posiada plan rozwoju eksportu (opis planu rozwoju firmy z uwzględnieniem strategii rozwoju na rynkach międzynarodowych) *
Czy firma poosiada stronę internetową w języku obcym?*
Czy firma posiada potencjał kadrowy do prowadzenia działań eksportowych?*


Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem oraz akceptuję zapisy regulaminu dot. uczestnictwa w misji gospodarczej do Chin w terminie 18-24 listopada 2017 r. w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu rekrutacji i realizacji działań w ramach projektu oraz monitorowania wskaźników rezultatu projektu oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).*

 

ZAŁĄCZNIKI:

 W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w misji gospodarczej do Chin w terminie 18-24 listopada 2017 r. zakwalifikowały się następujące firmy:

 • Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o.
 • Entra Sp. z o.o.
 • I.W. IMPULS
 • NM Monika Ziółek
 • Natura i Zdrowie Sp. z o.o.
 • Elbudmed Hubert Staśkiewicz
 • StoGda Ship
 • Przedsiębiorstwo Usług Okrętowych PRODMOREX Sp. z o.o.
 • PPH CYMES Sp. z o.o. Sp. K
 • Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe NAVA Sp. z o.o.
 • PPHU „NASZA CHATA” Marek Zblewski