Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” zaprasza pomorskich przedsiębiorców z branży maritime i/lub offshore do udziału w misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych, mającej na celu poznanie możliwości eksportowych oraz rozszerzenie kontaktów handlowo - gospodarczych dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Misja planowana jest na przełomie kwietnia oraz maja 2020 roku
i potrwa 12 dni.

Harmonogram misji podzielony będzie na 2 części i lokalizacyjnie skupi się na terenie stanu Teksas. Podczas pierwszego bloku pomorscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość:
• zdobycia wiedzy na temat sytuacji branży morskiej/offshore na terenie USA
• spotkania z przedsiębiorcami/instytucjami działającymi w branży maritime/offshore, w tym wizyt studyjnych
• spotkania z lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu
• spotkania z władzami dyplomatycznymi
W/w spotkania uwzględniać będą również możliwość networkingu.

Drugim punktem misji gospodarczej do USA będzie uczestnictwo pomorskich przedsiębiorców w międzynarodowych targach Offshore Technology Conference w Houston (4–7.05.2020r.), będących jednym z największych wydarzeń poświęconych branży maritime i offshore na świecie. Firmy, pod szyldem regionalnego stoiska województwa pomorskiego, będą miały możliwość prezentacji profili swoich działalności przy jednoczesnym promowaniu regionu Pomorza oraz Polski. Uczestnictwo pomorskich przedsiębiorców w targach OTC wraz
z prezentacją w ramach stoiska będzie możliwe dzięki współpracy Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego z Invest in Pomerania.

 

Co zyskuje firma?

• Przelot w obie strony
• Transport lokalny
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie (zgodnie z Ramowym Harmonogramem Misji)
• Ubezpieczenie
• Udział w spotkaniach objętych Ramowym Harmonogramem Misji
• Wejściówkę na Offshore Technology Conferrence (4 dni)
• Możliwość nawiązania kontaktów handlowo – gospodarczych z przedsiebiorcami oraz organizacjami z branży maritme/offshore w USA


Wkład własny

Udział przedsiębiorców w misji gospodarczej będzie w max. 85% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w formie pomocy de minimis.
Szacowany wkład własny przedsiębiorcy wynosi 3 707,08 pln (dla Uczestników niebędących podatnikami VAT) oraz 8 487,81 pln, w tym podatek VAT oraz VAT od kwoty dofinansowania (dla Uczestników będących podatnikami VAT).

Zgłoszenia
Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z załączonym poniżej Regulaminem wraz
z załącznikami oraz:
1. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy on-line,
2. Przesłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną skany Załączników nr 3,7,8,9,10,11.


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11.02.2020 r, do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje
Agata Maderska
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (58) 722 03 08

 

Serdecznie zapraszamy!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

 

Adres siedziby:


 

Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Inne, jakie?
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie

Kryteria merytoryczne

Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:
1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, seminaria itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
6. w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.


ZAŁĄCZNIKI: