Zapraszamy do uczestnictwa w misji gospodarczej do Izraela organizowanej w dniach 3 – 7.09.2018 r. przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter. W ramach misji będzie możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych podczas Konferencji „DLD Tel Aviv Digital Conference”, a także szereg spotkań biznesowych – szczegóły w ramowym harmonogramie wydarzenia (Załącznik nr 6).

Podczas misji gospodarczej firmy będą miały okazję zapoznać się ze specyfiką rynku izraelskiego, nawiązać kontakty z izraelskimi przedsiębiorstwami, mentorami, przedstawicielami funduszy kapitałowych, a także ekspertami z sektorów nowych technologii.

Rekrutacja na misję gospodarczą do Izraela potrwa do 14 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00.

Aby wziąć udział procesie rekrutacyjnym, należy wypełnić do 14 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00 formularz zgłoszeniowy na stronie www.brokereksportowy.pl (poniżej) oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skany Załączników nr: 2, 4, 9, 10, 11 i 12 do Regulaminu, do godz. 14:00 14 sierpnia 2018 r.

W sprawie wyjazdu i zgłoszeń można kontaktować się z Agnieszką Balcewicz, tel. 58 731 65 60, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Izrael

Dane Przedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie Przedsiębiorstwo

Definicja MŚP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 646) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE

Informacje o osobie ze strony Przedsiębiorcy, która ma brać udział w Misji

Oświadczenia:

Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.
Oświadczamy, że wartość pomocy de minimis otrzymanej przez Przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich 3 lat nie przekroczyła kwoty 200 000 EUR.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem uczestnictwa w eksportowym wydarzeniu gospodarczym i załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i spełniamy wszystkie wymogi określone w Regulaminie i załącznikach
Oświadczamy, że wobec Przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacyjne, układowe oraz, że nie została ogłoszona likwidacja podmiotu, a ponadto, że wobec Przedsiębiorcy nie została ogłoszona upadłość, nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku, sąd nie zarządził w odniesieniu do Przedsiębiorcy likwidacji jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 z poźn.zm.). Ponadto Przedsiębiorca oświadcza, iż nie jest prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne.
Oświadczamy, że wobec Przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacyjne, układowe oraz, że nie została ogłoszona likwidacja podmiotu, a ponadto, że wobec Przedsiębiorcy nie została ogłoszona upadłość, nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku, sąd nie zarządził w odniesieniu do Przedsiębiorcy likwidacji jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 z poźn.zm.). Ponadto Przedsiębiorca oświadcza, iż nie jest prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne.
Oświadczamy, że wobec Przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacyjne, układowe oraz, że nie została ogłoszona likwidacja podmiotu, a ponadto, że wobec Przedsiębiorcy nie została ogłoszona upadłość, nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku, sąd nie zarządził w odniesieniu do Przedsiębiorcy likwidacji jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 z poźn.zm.). Ponadto Przedsiębiorca oświadcza, iż nie jest prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne.□ Oświadczamy, że przysługują nam prawa autorskie majątkowe lub prawa płynące z udzielonej nam licencji do produktów, materiałów itp. promowanych podczas wydarzenia,
Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L 2016 Nr 119, str.1)

Regulamin uczestnictwa w Misji gospodarczej do Izraela

Załącznik nr 1 Kryteria oceny Uczestników_Misja_Izrael

Załącznik nr 2 - wniosek o uczestnictwo w Misji gospodarczej_Izrael – wersja .pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wzór Umowy o dofinansowanie udziału w Misji gospodarczej do Izraela

Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis_Misja gospodarcza_Izrael

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia dotnawiązanych kontaktów_Misja gospodarcza_Izrael

Załącznik nr 6 Ramowy harmonogram _Misja gospodarcza Izrael

Załącznik nr 7 Ankieta Satysfakcji Uczestnika_Misja gospodarcza_Izrael

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia Pracownika i zgoda na przetwarzanie danych osobowych_Izrael

Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o statusie MŚP

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o VAT

Załącznik nr 12 do Regulaminu_ Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku_Misja gospodarcza Izrael