Zapraszamy do uczestnictwa w eksportowym Wydarzenie gospodarczym  do Berlina organizowanym w dniach 26 listopada  – 01. Grudnia 2018 r. przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter. W ramach Wydarzenia będzie możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych podczas Konferencji „TechCrunch Disrupt Berlin”, a także szereg spotkań biznesowych – szczegóły w ramowym harmonogramie wydarzenia (Załącznik nr 6).

Podczas Wydarzenia gospodarczego firmy będą miały okazję zapoznać się ze specyfiką rynku niemieckiego, nawiązać kontakty z niemieckimi przedsiębiorstwami, mentorami, przedstawicielami funduszy kapitałowych, a także ekspertami z sektorów nowych technologii.

Rekrutacja na eksportowe Wydarzenie gospodarcze do Berlina potrwa do 05 października 2018 r. do godziny 12:00.

Aby wziąć udział procesie rekrutacyjnym, należy wypełnić do 05 października 2018 r. do godziny 12:00 formularz zgłoszeniowy na stronie www.brokereksportowy.pl (poniżej) oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skany Załączników nr: 2, 4, 9, 10, 11 i 12 do Regulaminu, do godz. 13:00, 05 października 2018 r.

W sprawie udziału w seminarium i zgłoszeń można kontaktować się z: 

z Joanna Dudzińską, tel. 58 731 65 76, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beatą Jakubczyk tel. 58 731 55 00, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Agnieszką Balcewicz, tel. 58 731 65 60, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniku:

Regulamin uczestnictwa w eksportowym Wydarzeniu gospodarczym do Berlina

Załącznik nr 1 Kryteria oceny Uczestników_Wydarzenie gospodarcze Berlin

Załącznik nr 2 - wniosek o uczestnictwo w Wydarzeniu gospodarczym Berlin 

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wzór Umowy o dofinansowanie udziału Wydarzeniu gospodarczym Berlin

Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis_ Wydarzenie gospodarcze Berlin 

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia dot. nawiązanych kontaktów_ Wydarzenie gospodarcze Berlin

Załącznik nr 6 Ramowy harmonogram _ Wydarzenie gospodarcze Berlin

Załącznik nr 7 Ankieta Satysfakcji Uczestnika_ Wydarzenie gospodarcze Berlin

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia Pracownika i zgoda na przetwarzanie danych osobowych_ Wydarzenie gospodarcze Berlin

Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o statusie MŚP 

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o VAT 

Załącznik nr 12 do Regulaminu_ Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku_ Wydarzenie gospodarcze Berlin 

Berlin, 26 listopad – 01 grudnia 2018
Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie Przedsiębiorstwo
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE

Informacje o osobie ze strony Przedsiębiorcy, która ma brać udział w Wydarzeniu

Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.
Oświadczamy, że wartość pomocy de minimis otrzymanej przez Przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich 3 lat nie przekroczyła kwoty 200 000 EUR.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem uczestnictwa w eksportowym wydarzeniu gospodarczym i załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i spełniamy wszystkie wymogi określone w Regulaminie i załącznikach
Oświadczamy, że wobec Przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacyjne, układowe oraz, że nie została ogłoszona likwidacja podmiotu, a ponadto, że wobec Przedsiębiorcy nie została ogłoszona upadłość, nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku, sąd nie zarządził w odniesieniu do Przedsiębiorcy likwidacji jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508 z późn. zm.). Ponadto Przedsiębiorca oświadcza, iż nie jest prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne.
Oświadczamy, że na Przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 362 z późn.zm.).
Oświadczamy, że przysługują nam prawa autorskie majątkowe lub prawa płynące z udzielonej nam licencji do produktów, materiałów itp. promowanych podczas wydarzenia,
Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L 2016 Nr 119, str.1)