Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” serdecznie zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanym w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy cyklu seminariów „Export Professionals”, czyli praktycznym programie podnoszenia kompetencji eksportowych pomorskich przedsiębiorców.

Biorąc udział w seminarium zyskujesz m.in.:

  • Wiedzę ekspercką, usystematyzowanie informacji i doskonalenie kompetencji eksportowych. 
  • Cenne kontakty biznesowe.
  • Nowe możliwości rozwoju dla swoich przedsięwzięć biznesowych, firmy, a także dla siebie, jako przedsiębiorcy.
  • Wiedzę dotyczącą budowania strategii promocji, kreowania wizerunku oraz komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych
  • Umiejętności tworzenia analizy potrzeb klienta zagranicznego oraz Value Proposition Canvas
  • Adaptacji produktu do wymogów rynków zagranicznych.

Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.

 

PROGRAM:

Dzień 1 – 10.05.2019r.

08:30 - 09:00

Rejestracja

09:00 - 09:05

Powitanie uczestników

09:05 - 11:30

Strategie promocji i kreowania wizerunku.

09:55 - 10:45

Innowacyjne sposoby na promocje, które twoja firma powinna rozważyć.

10:45 - 11:30

Marketing bezpośredni oraz targi i wystawy. Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych. 

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:30

Strategie komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych.

12:30 - 13:15

Formy komunikacji w dotarciu do potencjalnych odbiorców, z uwzględnieniem czynników kulturowych. 

13:15 - 14:00

Jak wykorzystać media społecznościowe do zwiększenia wyników sprzedaży za granicą?

14:00 - 14:15

Przerwa kawowa

14:15 - 14:45

Narzędzia marketingowe oraz ich praktyczne zastosowanie.

14:45 - 15:30

E – handel jako kanał dystrybucji w handlu międzynarodowym – na przykładach wybranych rynków zagranicznych.

15:30 - 16:00

Narzędzia, które warto wykorzystać do promocji swojej usługi/produktu.

16:00

Zakończenie

 

Dzień 2 – 11.05.2019r.

08:30 - 09:00

Rejestracja

09:00 - 10:00

Strategie wprowadzania produktu na rynek zagraniczny – sprzedawać standardowo czy dopasować do wymagań poszczególnych rynków?

10:00 - 10:45

Klient zagraniczny - jak zrozumieć jego potrzeby i dostarczyć mu realną wartość – ćwiczenia    praktyczne -  Value Proposition Canvas.

10:45 - 11:30

Produkt – funkcje i tworzenie wartości. Unikalna propozycja sprzedaży.

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:15

Strategia cenowa – jak określić właściwą cenę. Czynniki kształtujące cenę.

12:15 - 13:00

Kanały dystrybucji – kanał on -line czy kanał off – line. Określenie wartości i skuteczności poszczególnych kanałów sprzedaży. Międzynarodowa sprzedaż e- commerce na rynkach zagranicznych – przykłady w poszczególnych krajach.

13:00 -13:30

Działania promocyjne w sprzedaży poszczególnych krajach – budowanie świadomości, tworzenie zainteresowania, dostarczanie informacji, kreowanie potrzeby.

13:30 - 14:00

Czynniki wpływające na decyzje zakupowe klientów zagranicznych – kultura, religia, gospodarka, polityka – analiza przypadków.

14:00

Zakończenie

 

GDZIE I KIEDY

10 maja 2019, godzina 9:00-16:00

11 maja 2019, godzina 9:00-14:00

Gdański Park Naukowo-Technologiczny

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Budynek B, Sala 002 ( parter)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Adres siedziby:


 

Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Inne, jakie?
automatyka, elektronika, mechanika, maszyny, urządzenia budowlana, wykończeniowa IT/ICT jubilerska, bursztynnicza kosmetyczna meble, wyposażenie wnętrz medycyna, farmaceutyka, biotechnologia, usługi prozdrowotne morska, stoczniowa, offshore, jachty odzieżowa, obuwnicza chemiczna, petrochemiczna spożywcza transport, spedycja, logistyka usługi doradcze, reklamowe, finansowe, prawne itp. inne, jakie?
Tak Nie
Tak Nie

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:
1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80–244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80–244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, seminaria itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
6. w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 maja 2019 r.

KONTAKT

Karolina Musielewcz

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 530 932 262