Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” serdecznie zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanym w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy cyklu seminariów „Export Professionals”, czyli praktycznym programie podnoszenia kompetencji eksportowych pomorskich przedsiębiorców.

Seminarium: ,,Strategia budowania relacji b2b i wchodzenia na rynek zagraniczny’’ będzie poświęcone następującym zagadnieniom:

  1. Analiza gotowości przedsiębiorstwa do wejścia na nowe rynki zbytu, analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów.
  2. Budowanie oferty tzw. produktu całościowego
  3. Ochrona własności intelektualnej
  4. Nawiązywanie relacji b2b (rekomendowane narzędzia i sposoby, dobre i złe praktyki)
  5. Wybrane zagadnienia logistyczno-spedycyjne.
  6. Savoir–vivre w kontaktach międzynarodowych oraz zagadnienia związane z kulturą biznesową

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.

 

GDZIE I KIEDY

14 czerwca 2019, godzina 9:00-16:00

15 czerwca 2019, godzina 9:00-14:00

Gdański Park Naukowo-Technologiczny

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Budynek B, Sala 002 ( parter)

 

Program spotkania – 14.06.2019 r.

 

08:30-09:00

Rejestracja

09:00-09:05

Powitanie uczestników

09:05-11:30

Analiza gotowości przedsiębiorstwa do wejścia na nowe rynki zbytu, analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów– analiza przypadków:
-   planowanie i rozwój eksportu w firmie, sposoby i kryteria wyboru rynków do ekspansji, dobór strategii ekspansji, przygotowanie oferty na rynki zagraniczne, wybór rynków zagranicznych, ustalanie źródeł i zdobycie niezbędnych informacji, stworzenie strategii (produktu, dystrybucji i ceny)

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:45

Kanały sprzedaży i formy ekspansji zagranicznej:
- budowanie strategii eksportowych i właściwe pozycjonowanie marek, rozpoczęcie działalności eksportowej, wyznaczanie celów eksportowych, analiza gotowości przedsiębiorstwa do wyjścia na nowe rynki zbytu, analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów
- partnerzy handlowi oraz pośrednicy występującymi w obrocie międzynarodowym
- wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej - handel elektroniczny

13:45-14:15

Przerwa kawowa

14:15-16:00

Działania marketingowe w relacjach B2B
- planowanie strategiczne w marketingu B2B
- strategie, taktyki i narzędzia pozyskiwania nowych klientów biznesowych

16:00

Zakończenie

 

Program spotkania – 15.06.2019

09:00-09:05

Rozpoczęcie seminarium

09:05-11:30

Nawiązywanie relacji b2b:
- techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzia marketingu i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy
Savoir–vivre w kontaktach międzynarodowych oraz zagadnienia związane z kulturą biznesową - analiza zachowań biznesowych na wybranych przykładach.                                                                                                   - różnice kulturowe, zachowania biznesowe w różnych częściach świata, struktury i główne elementy procesu komunikacji, zasady protokołu, dobre obyczaje i etykieta w biznesie

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:00

Ochrona własności intelektualnej.
- własność intelektualna i przemysłowa w przedsiębiorstwie
- prawo autorskie i prawa pokrewne
- znak towarowy, wynalazek i wzór użytkowy

13:00-14:00

Wybrane zagadnienia logistyczno-spedycyjne.
- logistyka i prawo w handlu międzynarodowym
- dokumentacja w obrocie międzynarodowym, ułatwienia celne w obrocie towarowym z zagranicą
- normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym oraz normalizacji na rynkach zagranicznych

14:00

Zakończenie

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Adres siedziby:


 

Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Inne, jakie?
automatyka, elektronika, mechanika, maszyny, urządzenia budowlana, wykończeniowa IT/ICT jubilerska, bursztynnicza kosmetyczna meble, wyposażenie wnętrz medycyna, farmaceutyka, biotechnologia, usługi prozdrowotne morska, stoczniowa, offshore, jachty odzieżowa, obuwnicza chemiczna, petrochemiczna spożywcza transport, spedycja, logistyka usługi doradcze, reklamowe, finansowe, prawne itp. inne, jakie?
Tak Nie
Tak Nie

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:
1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80–244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80–244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, seminaria itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
6. w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13.06.2019 r

Kontakt:

Karolina Musielewicz

Tel. 609 103 105

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.