Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na kolejne organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium online: Narzędzia do oceny innowacyjności oraz wspierające ekspansję zagraniczną przedsiębiorców, wyszukiwanie partnerów zagranicznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na rozwój firmy.

Szkolenie realizowane jest w ramach cyklu seminariów „Export Professionals" – czterech dwudniowych (piątek i sobota) intensywnych szkoleń i warsztatów online wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa. Cykl kończy się pozyskaniem dyplomu potwierdzającego zdobytą wiedzę.

Kolejne seminaria poświęcone będą następującym zagadnieniom:
Strategia ekspozycji na rynkach zagranicznych (w tym: badania rynku i badania marketingowe, tworzenie oraz rozwój marki na rynkach zagranicznych, promocja
i wykorzystanie e-marketingu do budowania wartości marki) – 23-24.05.2020 r.
- Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową 29-30.05.2020 r.

Gdzie i kiedy?

Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej udostępnionej przez Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku.

Szkolenia dedykowane są przedsiębiorcom z województwa pomorskiego i ich pracownikom. 

Zakres tematyczny pirwszego seminarium:

Dzień 1. 15.05.2020 r., godzina 9:00-16:00

09:00 - 09:15

Powitanie uczestników.

09:15 - 10:30

Enterprise Europe Network , jako największa na świecie sieć wspierająca zagraniczną ekspansję MŚP.
Baza ofert współpracy Partnership Opprotunities Database - stwórz ofertę swojej firmy o międzynarodowym zasięgu.
Wirtualne rozmowy B2B z międzynarodowymi partnerami.

10:30 - 11:45

10 narzędzi pomocnych w prowadzeniu biznesu i komunikacji na odległość na przykładzie Google.

12:00 - 13:30

Wirtualne targi, jako narzędzie do poszukiwania partnerów, czyli jak rozwinąćc sprzedaż zagraniczną na rynku B2B w Internecie na przykładzie Grupy VirtualExpo.

13:45 - 15:30

Czym jest innowacyjność? Różne aspekty i problem sformułowania jednej, uniwersalnej definicji.
Benchmarking i audyty jako narzędzia służące do mierzenia innowacyjności.
Dlaczego warto być innowacyjnym? Certyfikaty i jak Enterprise Europe Network może pomóc Twojej firmie.

15:30 - 16:00 Podsumowanie
Dzień 2. 16.05.2020 r., godzina 9:00 - 15:00
09:00 - 09:10

Wprowadzenie do tematyki szkolenia.

09:10 - 10:10

Pożyczka 0% dla eksporterów z sektora MMŚP w trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

10:30 - 14:00

Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój oraz ekspansje zagraniczną firmy.

14:00 - 15:00

Jak rozwijać działalność eksportową w dobie kryzysu na przykładzie projektu Pomorskiego Brokera Eksportowego.

 

Sylwetki prelegentów:

Beata Koniarska - ekspert ds. rozwoju na arenie międzynarodowej. Pomysłodawca
i współorganizator konferencji Business Beyond Borders - Destination Africa. Właściciel serwisu drukarskiego PRINT SHAKER - PRINT & GRAPHIC DESIGN oraz firmy bConnect będącej wyłącznym przedstawicielem Grupy VirtualExpo na Polskę. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Kontaktów Międzynarodowych.

Janusz Groth - manager ds rozwoju rynków zagranicznych Grupy VirtualExpo. Od lat mieszkający w Marsylii, Francja. Aktywnie rozwija Grupę na rynku niemieckim, francuskim, polskim oraz chińskim.

Wioleta Magdziarz – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Miłośniczka nowych mediów i marketingu online. Jej specjalizacją są content i local marketing. Doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje, w którym pomaga przedsiębiorcom rozwijać swój biznes w internecie.

Karolina Bluma – certyfikowany project manager, coach, od kilku lat zajmuje się wsparciem firm w zakresie pozyskiwania dotacji na badania i rozwój, opracowywanie i wdrażanie innowacji.

 

Gościnnie:

Marcin Stolarek – konsultant, od 2008 roku związany ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość zajmuje się doradztwem biznesowym dla MSP, przede wszystkim w zakresie opracowywania modeli biznesowych dla startupów i strategii komercjalizacji. Doradza firmom w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, w szczególności z programu Horyzont 2020. Jako ekspert Europe Network przeprowadza audyty innowacyjności i pomaga pomorskim przedsiębiorcom rozwijać ich projekty biznesowe a także nawiązywać kontakty zagraniczne.

Paweł Gruszkowski - od 2011 roku doradca pomorskiego ośrodka sieci Enterprise Europe Network. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z internacjonalizacją - wyszukiwaniem partnerów biznesowych w kraju i za granicą, organizacją międzynarodowych rozmów B2B oraz misji handlowych, a także obsługą kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i zagranicy, m.in. poprzez międzynarodową bazę ofert współpracy POD, prowadzoną przez sieć EEN.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Adres siedziby:


 

Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Inne, jakie?
automatyka, elektronika, mechanika, maszyny, urządzenia budowlana, wykończeniowa IT/ICT jubilerska, bursztynnicza kosmetyczna meble, wyposażenie wnętrz medycyna, farmaceutyka, biotechnologia, usługi prozdrowotne morska, stoczniowa, offshore, jachty odzieżowa, obuwnicza chemiczna, petrochemiczna spożywcza transport, spedycja, logistyka usługi doradcze, reklamowe, finansowe, prawne itp. inne, jakie?
Tak Nie
Tak Nie

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:
1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, seminaria itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
6. w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Szczegółowe informacje:
Donata Strycharczyk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.