„Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości” serdecznie zaprasza na organizowany w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy cykl seminariów informacyjnych USA & China Gate dotyczący podejmowania działań eksportowych przez MŚP na rynkach amerykańskich i niemieckich.

Seminaria będą realizowane w formule online w terminie 04.09.2020 – 17.10.2020 r. Spotkania dotyczące rynku amerykańskiego odbędą się w terminie 4-19.09.2020. Spotkania poświęcone rynkowi niemieckiemu realizowane będą w terminie 2-17.10.2020.

 

Seminaria są kierowane do firm z obszaru województwa pomorskiego z zakresu MŚP, klasyfikujące się jako podmioty posiadające potencjał eksportowy, wymagające poszerzenia lub usystematyzowania wiedzy związanej z prowadzeniem międzynarodowej wymiany handlowej.

Celem jest dostarczenie Uczestnikom seminariów wiedzy i informacji, które pomogą̨ zminimalizować́ odczucie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności eksportowej i przyczynią się̨ do wzmacniania potencjału eksportowego Uczestników.


Korzyści z udziału w spotkaniach:

- szczegółowe omówienie rynku amerykańskiego oraz niemieckiego pod kątem eksportu
- komplet materiałów szkoleniowych
- wygodny dostęp z dowolnego miejsca
- konsultacje grupowe i indywidualne

 

Obecnie prowadzące są zapisy na dwa pierwsze spotkania dotyczące rynku amerykańskiego w terminie 4-5.09.2020 (formularz zapisów poniżej):

4.09.2020, g. 8.30-17.00: Skuteczna strategia eksportowa na rynku amerykańskim w dobie Covid-19 oraz po pandemii

- Wybór właściwej strategii wejścia na rynek: strategia produktowa oraz strategia dystrybucji;
- Dostosowanie produktu/usług do potrzeb rynku;
- Budowanie atrakcyjnej oferty dla partnerów zagranicznych;
- Analiza/ocena w tym analiza branżowa możliwości eksportowych polskich firm na rynku amerykańskim;
- Jak dostosować model biznesowy firm do nowych warunków na rynku


5.09.2020, g. 8.30-17.00: Marketing na rynku amerykańskim w dobie Covid-19 oraz po pandemii

- Rodzaje kampanii promocyjnych i reklamowanych usług i produktów na tym rynku;
- Najskuteczniejsze narzędzia marketingowe niezbędne do pozyskania zagranicznych klientów, dystrybutorów, partnerów biznesowych;
- Strategia budowania marki w rozwoju biznesu międzynarodowego

Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej udostępnionej przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

HARMONOGRAM KOLEJNYCH SPOTKAŃ (zapisy wkrótce):

Rynek amerykański

18.09.2020 r.: Aspekty prawno-podatkowe oraz własność intelektualna na rynku amerykańskim w dobie Covid-19 oraz po pandemii
- Rodzaje umów handlowych i sposoby ich zawierania;
- Jak stworzyć prawidłowy kontrakt zagraniczny i jakie są formy zabezpieczeń takiego kontraktu w dobie Covid-19– na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów z kontrahentami;
- Podatkowe aspekty umów handlowych;
- Systemy ceł;
- Podatki federalne i stanowe;
- Znaki towarowe, prawo autorskie, patenty;
- Tajemnica przedsiębiorstwa;
- Jak zadbać o ochronę własności intelektualnej firmy;
- Umowy licencyjne, przeniesienie praw własności intelektualnej 


19.09.2020 r.: Negocjacje międzynarodowe na rynku amerykańskim w dobie Covid-19 oraz po pandemii

- Jak skutecznie negocjować na rynku amerykańskim;
- Jak można wykorzystać różnice kulturowe żeby móc zbudować relacje z potencjalnym partnerem handlowym;
- Najlepsze techniki i taktyki negocjacyjne;
- Jak postępować z partnerem  i jak budować długofalowy biznes;
- Jak pozyskać nowych klientów/nawiązanie pierwszego kontaktu – na co zwrócić uwagę?


Rynek niemiecki
02.10.2020 r.: Skuteczna strategia eksportowa na rynku niemieckim w dobie Covid-19 oraz po pandemii

- Wybór właściwej strategii wejścia na rynek: strategia produktowa oraz strategia dystrybucji;
- Dostosowanie produktu/usług do potrzeb rynku;
- Budowanie atrakcyjnej oferty dla partnerów zagranicznych;
- Analiza/ocena w tym analiza branżowa możliwości eksportowych polskich firm na rynku niemieckim;
- Jak dostosować model biznesowy firm do nowych warunków na rynku

03.10.2020 r.: Marketing na rynku niemieckim w dobie Covid-19 oraz po pandemii

- Rodzaje kampanii promocyjnych i reklamowanych usług i produktów na tym rynku;
- Najskuteczniejsze narzędzia marketingowe niezbędne do pozyskania zagranicznych klientów, dystrybutorów, partnerów biznesowych;
- Strategia budowania marki w rozwoju biznesu międzynarodowego 


16.10.2020 r.: 
Aspekty prawno-podatkowe na rynku niemieckim w dobie Covid-19 oraz po pandemii

- Rodzaje umów handlowych i sposoby ich zawierania;
- Jak stworzyć prawidłowy kontrakt zagraniczny i jakie są formy zabezpieczeń takiego kontraktu w dobie Covid-19– na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów z kontrahentami;
- Podatkowe aspekty umów handlowych;
- Znaki towarowe, prawo autorskie, patenty;
- Tajemnica przedsiębiorstwa;
- Jak zadbać o ochronę własności intelektualnej firmy;
- Umowy licencyjne, przeniesienie praw własności intelektualnej


17.10.2020 r.: Negocjacje międzynarodowe na rynku niemieckim w dobie Covid-19 oraz po pandemii

- Jak skutecznie negocjować na rynku niemieckim;
- Jak można wykorzystać różnice kulturowe żeby móc zbudować relacje z potencjalnym partnerem handlowym;
- Najlepsze techniki i taktyki negocjacyjne;
- Jak postępować z partnerem  i jak budować długofalowy biznes;
- Jak pozyskać nowych klientów/nawiązanie pierwszego kontaktu – na co zwrócić uwagę?

 

Więcej szczegółów już wkrótce.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Adres siedziby:


 

4.09.2020 5.09.2020
Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Inne, jakie?

Definicja MŚP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn.zm)  oraz przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie

Oświadczenia:

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Tak Nie Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w celach:

Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie)  iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: GFP), ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 5832907440, REGON 220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail: gfp@gfp.com.pl.
2. W GFP powołany został  Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail: iod@inkubatorstarter.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez GFP na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – tj. na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i konkretnej zgody wyrażonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą, w formie pisemnej poprzez złożenie  podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z formularzem stworzonym dla określonego celu przez Administratora, zawierającego wszelkie informacje zgodne z obowiązkiem informacyjnym ustanowionym w art. 13 Rozporządzenia. Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GFP wyrażone przez Państwa przed dniem 25 maja 2018 r. pozostają w mocy do czasu ich odwołania.
4. Przetwarzanie danych osobowych przez GFP odbywa się w celach wskazanych powyżej, zgodnie z wyrażoną zgodą.
5. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania, a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów rozliczeniowych Projektu co najmniej przez okres kolejnych 16 lat od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji dokumentów, które mogą uprawniać Administratora do dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych.
6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące administratora w zakresie usług prawnych, hostingodawcy, a także Partnerzy Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, za wyjątkiem pkt. 3 niniejszej Zgody. Podanie danych stanowi niezbędny element zrealizowana celu przez Administratora, w związku z którym  przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody.
I akceptuję warunki przetwarzania moich danych osobowych przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w Gdańsku.
 
Potwierdzam

Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika Wydarzenia/Pracownika Przedsiębiorcy

Wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby realizacji Projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w szczególności celem jego promocji – zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231)  przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości oraz Partnerów Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonym przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości lub z jej udziałem oraz przez Partnerów Projektu lub z ich udziałem.

Potwierdzam

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:
1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, seminaria itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
6. w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Załącznik nr 1 - Ramowy harmonogram wydarzenia

Załącznik nr 2 - Ankieta satysfakcji uczestnika