WAŻNE:

Z uwagi na pandemię koronawirusa wydarzenie gospodarcze do Aten – POSIDONIA 2020 zostało odwołane!!!

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Inkubator Starter w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z branży offshore, morskiej, portowej do udziału
w wydarzeniu gospodarczym do Aten w dniach 01.06.2020 r. – 06.06.2020 r. W ramach wydarzenia przedsiębiorcy będą brali udział w konferencji „Posidonia 2020 The Internationale Shipping Exhibition”, w tym w międzynarodowych targach jako „Zwiedzający”.

Międzynarodowe Targi Posidonia to największe tego typu wydarzenie, które skupia międzynarodowy przemysł stoczniowy oraz światowych ekspertów z tej dziedziny.

Na targach POSIDONIA prezentowane są najnowsze innowacje pojawiające się na rynku stoczniowym. Targom niezmiennie towarzyszy szereg wydarzeń, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, regaty czy impreza biegowa. Organizatorem jest Ministerstwo Spraw Morskich i Polityki Wyspiarskiej, Unia Greckich Armatorów oraz Grecka Izba Żeglugowa.


Co zyskasz?
• Przelot w obie strony
• Transport lokalny
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie (zgodnie z Ramowym Harmonogramem wydarzenia)
• Ubezpieczenie
• Udział w Konferencji/Targach jako zwiedzający „Posidonia 2020” wraz z możliwością zaplanowania spotkań matchingowych
• Możliwość nawiązania kontaktów handlowo – gospodarczych z przedsiębiorcami oraz organizacjami z branży morskiej/offshore


Dofinansowanie:
Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinasowania 85% kosztów wynosi:
1. 2 667,60 zł brutto (1053,00 zł netto + VAT + VAT od dotacji) PLN - dla Uczestników będących podatnikami VAT),
2. 1053,00 zł netto - (dla Uczestników niebędących podatnikami VAT).

 

Zgłoszenia:

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z załączonym poniżej Regulaminem oraz:

1. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny poniżej

2. Przesłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną skany Załączników nr 2, nr 4, nr 9 nr 10 nr 11, oraz nr 12.

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej. Na pełne zgłoszenia czekamy do dnia 13.03.2020 r., do godz. 14:00. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Adres siedziby:


 

Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Inne, jakie?
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie

Kryteria merytoryczne

Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:
1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 82, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, seminaria itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
6. w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin 

Załącznik nr 1 - Kryteria oceny

Załącznik nr 2 - Wniosek o uczestnictwo

Załącznik nr 3 - Wzór umowy o dofinansowanie udziału w eksportowym wydarzeniu gospodarczym

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami zagranicznymi

Załącznik nr 6 - Ramowy harmonogram wydarzenia

Załącznik nr 7 - Ankieta satysfakcji uczestnika

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia pracownika

Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o statusie MŚP

Załącznik nr 11 - Oświadczenie w przedmiocie zwolnienia z podatku VAT

Załącznik nr 12 - Zgoda na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych

 

Szczegółowe informacje

Agnieszka Balcewicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.